Algemene voorwaarden

 1. Definities

1.1 De fotograaf: Djuli Bravenboer Fotografie

1.2 Klant: degene met wie de fotograaf een overeenkomst is aangegaan

1.3 Partijen: de fotograaf en klant samen

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de klant en fotograaf.

1.5 Dienst: de diensten die de fotograaf levert

1.6 Producten: zowel fysieke als digitale producten die de fotograaf via haar website verkoopt

1.7 Schriftelijk**:** de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door de fotograaf.

2.2 Partijen sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

 1. Aanbiedingen en offertes

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een offerte is maximaal 14 dagen geldig (inclusief weekend- en feestdagen), tenzij een andere termijn is bepaald.

3.3 Als de klant de offerte niet schriftelijk binnen de voormelde termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.

3.4 Offertes gelden niet voor nabestellingen of toevoegingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Aanvaarding

4.1 Bij aanvaarding van een offerte door de klant behoudt de fotograaf het recht om de offerte alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.2 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt de fotograaf slechts nadat de klant op schriftelijke wijze heeft bevestigd.

 1. Prijzen

5.1 Alle prijzen die de fotograaf hanteert zijn in euro’s. Bovenop de pakketprijs staat de klant in voor de overige kosten zoals administratiekosten, reiskosten, transportkosten en locatiehuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.2 Prijzen die op de website vermeld staan, kunnen ten allen tijden worden gewijzigd. De nieuwe prijzen zijn van toepassing op alle shoots die vanaf die datum worden geboekt.

 1. Betalingen en betalingstermijn

6.1 Bij het aanvaarden van de offerte voor fotosessies betaalt de klant het volledige bedrag op de offerte. De boeking is pas bevestigd van zodra het offertebedrag is betaald.

6.2 Betwistingen m.b.t. het factuurbedrag worden binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht van de fotograaf.

 1. Verzekering

De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

 • Zaken die van de fotograaf bij de klant aanwezig zijn;

 • De klant geeft op eerste verzoek van de fotograaf de verzekeringspolissen ter inzage.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

8.1 De fotograaf heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

8.2 De klant zorgt ervoor dat de fotograaf tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

8.3 Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat de fotograaf tijdig kan beginnen aan de opdracht, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten of extra uren voor rekening van de klant.

 1. Informatieverstrekking door de klant

9.1 De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking van de fotograaf.

9.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

9.3 Indien en voor zover de klant hierom verzoekt, stuurt de fotograaf de betreffende documenten terug. Dit geschiedt op voor rekening van de klant.

9.4 Stelt de klant de door de fotograaf gevraagde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig, of niet behoorlijk beschikbaar, waardoor de uitvoering van de overeenkomst vertraging oploopt, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten/gepresteerde uren voorrekening van de klant.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De foto’s gemaakt door de fotograaf worden beschouwd als artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De intellectuele eigendomsrechten op de door de fotograaf ter beschikking gestelde foto’s, video’s of andere content berusten steeds bij de fotograaf, m.a.w. de fotograaf blijft eigenaar van de foto’s of video’s. Deze worden niet overgedragen aan de klant, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen.

10.2 De fotograaf kent aan de klant een beperkt licentierecht toe voor persoonlijk gebruik. Het beeldmateriaal mag door de klant gedeeld worden op zijn sociale mediakanalen of website. De klant is verplicht steeds volgende informatie te vermelden: @djulibravenboer.

10.3 De foto’s of video’s mogen door de klant niet gebruikt worden voor andere commerciële doeleinden of mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. De klant kan niet verkopen aan derden dan wel te laten publiceren door derden, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de fotograaf.

10.4 De klant is aldus niet gerechtigd om het beeldmateriaal te bewerken of het materiaal aan te passen. Deze rechten blijven behouden bij de fotograaf.

10.5 De fotograaf heeft steeds het recht om de door haar gemaakte foto’s te gebruiken en te publiceren op al haar sociale mediakanalen en op haar website. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere materiële promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend portofolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, beursmateriaal, tijdschriften.

 1. Oplevering van het beeldmateriaal

11.1 De fotograaf maakt een selectie uit alle gemaakte foto’s en bewerkt ze in haar eigen stijl op een gekalibreerd scherm.

11.2 De klant is zich ervan bewust dat het bekijken van de foto’s op een niet-gekalibreerd scherm een iets afwijkend beeld kan weergeven.

11.3 De bewerking van de foto’s is natuurlijk en waarheidsgetrouw, bij- of wegwerkingen worden beperkt.

11.4 De geselecteerde foto’s worden met watermerk in een online galerij gepubliceerd. Originelen worden nooit naar de klant gestuurd.

11.5 De foto’s in de online galerij blijven 4 weken beschikbaar. Na deze termijn, die aanvangt op dag van het delen van de foto’s via de online galerij, is de fotograaf gerechtigd om deze foto’s te verwijderen uit haar bestanden.

11.6 Klanten kunnen het overeengekomen aantal foto’s uitkiezen. Voor elke extra foto wordt een supplement aangerekend.

11.7 Fotoprints, albums en dergelijke worden pas geleverd na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. Cadeaubonnen

12.1 Cadeaubonnen uitgegeven door de fotograaf zullen een geldigheidsduur hebben van 1 jaar na de aankoopdatum.

12.2 Cadeaubonnen worden uitgeschreven voor een bepaald bedrag in euro of voor een fotoshoot-pakket. De cadeaubonnen zijn strikt persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld.

 1. Publicatie van beeldmateriaal

13.1 De fotograaf behoudt het recht om zelf te bepalen welke foto’s op haar website of social-media kanalen worden gepost.

13.2 Indien de klant niet wil dat bepaalde foto’s worden gepubliceerd, dient hij dit zo snel mogelijk schriftelijk te laten weten.

 1. Vrijwaring

De klant vrijwaart de fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de door haar geleverde producten en/of diensten.

 1. Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de 8 dagen na levering.

 1. Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen tijdig schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf via een aangetekend schrijven.

 1. Aansprakelijkheid

A. Aansprakelijkheid van de fotograaf

17.1 De fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor reëel geleden rechtstreekse schade waarvan het bewijs door de klant wordt aangetoond, met een maximum van het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeraar van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.2 De fotograaf is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

B. Hoofdelijke aansprakelijkheid van klanten

17.3 Als een overeenkomst werd aangegaan met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan de fotograaf verschuldigd zijn.

 1. Recht op ontbinding

18.1 In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of uitstel van betaling zal de fotograaf de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen.

18.2 Bij wanbetaling behoudt de fotograaf zich het recht voor om verdere leveringen van haar producten/diensten stop te zetten en wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling beschouwd als ontbonden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

18.3 Bij eenzijdige contractbreuk of bij ontbinding van de overeenkomst door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd van minimum 30% van de aanvaarde offerte- of factuurprijs. Als de reële schade groter is dan behoudt de fotograaf het recht om deze te bewijzen en te vorderen.

 1. Overmacht

Gevallen van overmacht, oorzaken die bij leveranciers, vervoerders of bij posterijen liggen en elke onvoorziene omstandigheid die de normale uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, schorten de uitvoering van de verbintenissen op, zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

 1. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 1. Gevolgen nietigheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de opdrachtgever, zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

 1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Door het aanvaarden van de offerte of factuur wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te hebben aanvaard.